Ý CẦU NGUYỆN CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG THÁNG 1.2023 - CẦU CHO CÁC NHÀ GIÁO DỤC. THE POPE’S INTENTION FOR JANUARY 2023 - FOR EDUCATORS.

Chúng ta hãy cầu nguyện để các nhà giáo dục trở nên chứng nhân đáng tin cậy, biết dạy về tình huynh đệ hơn là óc ganh đua, cũng như biết ưu tiên giúp đỡ những ai nhỏ bé nhất và dễ bị tổn thương nhất.

We pray that educators may be credible witnesses, teaching fraternity rather than competition and helping the youngest and most vulnerable above all.

Bài viết gần đây