Liên hệ

Thông tin Liên hệ:

  • Trưởng Ban Điều Hành UBMVSV TGP Hà Nội: Anh Vicente Nguyễn Quốc Tuấn – SĐT: 0963 959 357
  • Trưởng hội cựu sinh viên: Phêrô Nguyễn Văn Chuyên – SĐT: 0985 080 115 – Email: nguyenvanchuyen.hanoi@gmail.com
  • Địa chỉ: Văn phòng Sinh viên – Giới trẻ, 40 phố Nhà Chung, Hoàn Kiếm, Hà Nội
  • Websites: svcghanoi.com
  • Facebook Group: SVCG TGP Hà Nội
  • FanPage chính thức: Hội SVCG TGP Hà Nội
  • Email: svcghanoi@gmail.com

Leave a Reply

Back to top button