Giới thiệu sách: Chương trình giới thiệu quyển sách DOCAT “Phải làm gì?”

CHƯƠNG TRÌNH GIỚI THIỆU QUYỂN SÁCH DOCAT
PHẢI LÀM GÌ ?

Một phiên bản phổ thông của Học thuyết Xã hội của Giáo hội Công giáo.

Chương 2

Cùng Nhau Là Ta Mạnh

SỨ MỆNH XÃ HỘI CỦA GIÁO HỘI

DOCAT Số 23

Mục đích của học thuyết xã hội là gì?

Học thuyết xã hội có hai mục đích:

  1. Nêu những đòi hỏi về hành vi xã hội đúng đắn như xuất hiện trong Phúc Âm.
  2. Nhân danh công lý, lên án những hành động và những thể chế xã hội, kinh tế hay chính trị đi ngược lại với sứ điệp Phúc Âm. Đức tin Kitô giáo có một quan điểm rõ rệt về phẩm giá con người, và từ quan điểm này, đức tin Kitô giáo rút ra một số nguyên tắc, chuẩn mực, và nhận định về giá trị, mà có thể mang đến một trật tự xã hội tự do và công bằng. Dù các nguyên tắc của học thuyết xã hội có rõ ràng đến thế nào đi nữa, các nguyên tắc ấy vẫn cần phải được vận dụng thường xuyên vào các vấn đề xã hội hiện thời. Khi áp dụng học thuyết xã hội, Giáo Hội trở thành trạng sư của tất cả những ai, vì các nguyên nhân rất khác nhau, không thể lên tiếng và thường họ là những người bị ảnh hưởng nhất do những hành động và cơ chế bất công.
     81, 82  2423

    “Lời giảng dạy sống động của Giáo Hội [hay Huấn quyền]… không ở trên Lời Chúa, mà phục vụ Lời Chúa, chỉ giảng dạy những điều đã được trao ban cho mình, vì khi sốt sắng nghe Lời Chúa, kỹ lưỡng gìn giữ Lời Chúa, và giải thích Lời Chúa một cách trung tín theo đúng trách nhiệm thiêng liêng và với sự trợ giúp của Chúa Thánh Thần, Huấn quyền kín múc từ kho tàng đức tin duy nhất này tất cả những gì mà Huấn quyền công bố cho giáo dân tin như là những điều được Thiên Chúa mạc khải.

Công đồng Vaticanô II, Dei Verbum 10

Còn tiếp

 

Giới thiệu sách: Chương trình giới thiệu quyển sách DOCAT "Phải làm gì?"

Giới thiệu sách: Chương trình giới thiệu quyển sách DOCAT "Phải làm gì?"

Giới thiệu sách: Chương trình giới thiệu quyển sách DOCAT "Phải làm gì?"

Giới thiệu sách: Chương trình giới thiệu quyển sách DOCAT "Phải làm gì?"

Leave a Reply

Back to top button