Sinh Viên Công Giáo TGP Hà Nội

Tổng Giáo Phận Hà Nội Ủy Ban Mục Vụ Sinh Viên

anh sẽ được một kho tàng trên trời. Rồi hãy đến theo tôi.”