Ý CẦU NGUYỆN CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG THÁNG 12.2022 - CẦU CHO CÁC TỔ CHỨC TÌNH NGUYỆN PHI LỢI NHUẬN. THE POPE’S INTENTION FOR DECEMBER 2022 - FOR VOLUNTEER NOT-FOR-PROFIT ORGANIZATIONS.

Chúng ta cùng cầu nguyện cho các tổ chức tình nguyện phi lợi nhuận luôn cam kết trong việc phát triển con người, tìm thấy những con người tận tụy vì lợi ích chung và không ngừng tìm kiếm những cách thức mới để hợp tác quốc tế.

We pray for volunteer non-profit organisations committed to human development; may they find people dedicated to the common good and ceaselessly seek out new paths to international cooperation.

Bài viết gần đây